مطالب مرتبط با کلید واژه

وزارت کشاورزی


لزوم بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در سیاستگزاری‌های کلان کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد:

لزوم بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در سیاستگزاری‌های کلان کشاورزی

روابط عمومی انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران: وزیر جهاد‌کشاورزی بر استفاده از نظرات بخش خصوصی در سیاستگزاری‌های کلان کشاورزی و حضور یک نماینده از این بخش در شورای مدیران وزارتخانه تأکید کرد.

ادامه مطلب